Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Başörtüsü Kararı Hk. Basın Açıklaması

MUSTAFA YENEROĞLU’NDAN ADALET DİVANI’NIN BAŞÖRTÜSÜ KARARINA TEPKİ:

“Adalet Divanı’nın başörtüsü kararı, çoğulcu demokratik toplum değerlerine aykırıdır.”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, kamu idarelerinin çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklamasının önünü açan kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Adalet Divanı’nın her üye devletin kamu hizmetinin tarafsızlığını tasarlama konusunda bir takdir yetkisine sahip olduğunu vurguladığına değinen Yeneroğlu, kararı şu şekilde özetledi: “Tamamen tarafsız bir idari ortam oluşturmak adına kamu idaresi, işyerinde felsefi veya dini inançları açığa vuran herhangi bir işaretin görünür şekilde takılmasını yasaklayabileceği gibi bu işaretlere izin veren bir politikayı da tercih edebilir. Adalet Divanı’na göre böyle bir kural, idarenin tüm personeline genel ve ayrım gözetmeksizin uygulandığında ve katı bir biçimde gerekli olanla sınırlı tutulduğunda ayrımcı olmayacaktır.”

‘Çoğulcu demokraside “başörtülü veya başörtüsüz olma” bir norm olamaz’

“Ancak davaya konu olan olayda, başörtülü çalışanlara karşı inanca dayalı doğrudan ayrımcılığın yapıldığı gayet açıktır. Çünkü sadece kıyafetinden dolayı bir insanın taraf veya tarafsız olarak değerlendirilmesi, örneğin başörtüsü olayında başörtülü veya başörtüsüz halin tek başına bir norm olarak esas alınması, başlı başına tarafsızlık ilkesine aykırıdır ve ciddi ayrımcılıklara yol açar. Nasıl İran’ın başörtülü olmayı bir norm olarak kabul edip tüm kadınlara dayatması insan haklarının özüne dokunup ihlal ediyorsa, başörtüsüz olmanın da norm kabul edilip herkese dayatılması aynı şekilde insan hakları ihlalidir.”

‘Bu tutum devletin bir dünya görüşünü benimseyip dayatması anlamına gelir’

“Böyle bir tutum kamusal alanda doğal olan çoğulculuğun reddi ve devletin zımnen de olsa bir dünya görüşünü benimseyip dayatması anlamına gelir ki bu tarafsızlık değil, açık taraflılıktır. Çoğulcu demokrasilerde devletin sorumluluklarından birisi de farklı inanç sahibi insanların ahenk içinde kamusal hayatta yer bulması, başkalarının temel hak ve özgürlüklerine müdahale olmadığı sürece farklılıklarını yaşama hakkına sahip olmalarıdır. Bu sebepledir ki çoğulcu demokrasilerde herhangi bir kıyafet veya giyim tarzı norm olarak belirlenemez, yasaklanamaz veya dayatılamaz.”

‘Karar, Müslüman kadınların kamusal hayattan daha fazla dışlanmasına yol açacaktır’

“Ayrıca söz konusu yasağın ‘tarafsız idari ortam oluşturma amacıyla’ meşru gösterilmeye çalışılması, tuhaf bir izahattır. Zaten kurumlar ‘katı bir biçimde gerekli olanla sınırlı kalmayacak’ ve bu karar başörtülü kadınlara yönelik psikolojik baskılara ve istismara yol açacaktır. Avrupa ülkelerinde bunun örnekleri fazlasıyla vardır. Avrupa’da yaşayan gruplar arasında en çok ayrımcılığa uğrayan kesimlerin başında Müslüman kadınlar gelmektedir. Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve kimlikçi politikalarla birlikte başörtülü kadınlar çalışma hayatında artan engeller ve dışlamalarla karşılaşmaktadır. Bu kararın, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki Müslüman kadınlara doğrudan etkisi olacak, kararla beraber başörtüsü yasakları artacak, etkileri özel sektöre de yansıyacaktır.”

‘Karar, farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine zarar verecektir’

“Din ve inanç özgürlüğü ile ayrımcılık yasağı, tüm uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve belgelerinde yer alan özgürlüklerin en önemlilerinden ikisidir. Her fırsatta insan hakları, çoğulcu toplum ve kadın-erkek eşitliğini sağlama gayesini ön planda tutan Avrupa Birliği; bu ilkeleri yok sayan uygulamaların ortaya çıkması ve bunların yüksek yargı kararlarıyla da desteklenmesi, farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi manada zarar verecek ve özellikle Müslüman kadınların iş ve toplumsal hayattan daha fazla dışlanmasına yol açacaktır.” ifadelerini kullanan Yeneroğlu, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kararının çoğulcu demokratik toplum değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

Yabancı Uyruklu Suç Örgütü Liderlerine Vatandaşlık Verilmesi Hk. Soru Önergesi

                                                                                                  

12.09.2023 tarihinde vermiş olduğum soru önergesi ile şahsınıza, yabancı uyruklu olup vatandaşlık alan ve yurt dışında yasadışı işlere karıştıkları bilinen, suç işledikleri ulusal ve uluslararası basında haberleştirilen kişilere vatandaşlık verilmesine ilişkin birtakım sorular yöneltmiştim. Şahsınızın imzası ile bakanlığınız tarafından verilen 30.10.2023 tarihli cevapta ise; “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre yapıldığı” belirtilmiştir. Takdir edersiniz ki bu cevap içerikten yoksun olduğu gibi milletvekilinin anayasal denetim sorumluluğunu da göz ardı etmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde belirtilen şartlar kapsamında yabancıların vatandaşlık alabileceği mümkün olmakla birlikte bu şartları karşılamadığı halde bazı suç örgütü yöneticileri, üyeleri, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında aranan şahısların Türk vatandaşı olduğuna dair haberler halen gündemdedir. Buna son örnek Hırvatistan’da suç işlemiş bir suç örgütünün yöneticisi olan bir kişinin vatandaşlık kazanmış olduğu iddiasıdır.

Öte yandan, Türkiye’deki vatandaşlık işlerinde çete ya da çetelerin bulunduğu, suç örgütü yöneticileri ve üyelerine ‘İstisnai olarak Türk vatandaşlığı’ kazanmaları için kolaylık sağlandığı ve bu çetelerde kamu görevlilerinin yanında yüksek yetkili kişilerin de bulunduğu iddia edilmektedir. Hatta bu doğrultuda vatandaşlık kazanmak için suç örgütlerinin devreye girdiği, bu kişilerin kendi aralarındaki suç örgütü çatışmalarını ülkemize taşıdıkları, aralarındaki hesaplaşmalarda öldürüldükleri belirtilmektedir.

Bu bağlamda;

 1. Avrupa’nın önemli uyuşturucu baronlarından Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Türk vatandaşı mıdır? Türk vatandaşı ise hangi tarihte vatandaşlığa alınmıştır? Vatandaşlığa alındığı tarihte istisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için gereken sabıka ya da suç kaydının, hakkında arama kararının olmaması şartları kendisi için de aranmış mıdır?
 2. Şayet bu şartları taşımadığı halde Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından birine vatandaşlık verilmişse sorumlular hakkında Bakanlığınızca inceleme/soruşturma ve adli süreç başlatılmış mıdır?
 3. Türk Vatandaşlığı Yasası ve buna bağlı Yönetmelik kapsamında belirtilen şartları karşılamadığı halde vatandaşlık verilen yabancı uyruklu kaç kişi bulunmaktadır?
 4. Bu kişilere verilen vatandaşlık “istisnai vatandaşlık” kapsamında mıdır? Bu vatandaşlık ile ilgili olarak emniyet ve istihbarat birimleri tarafından yabancılar hakkında nasıl bir rapor düzenlenmiştir? Bu birimlerin vatandaşlığa başvuran kişiler hakkında yaptıkları incelemede yurt dışında haklarında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı ile INTERPOL tarafından haklarında kırmızı bültenle aranıp aranmadıklarına ilişkin bir inceleme ya da araştırma yapılmakta mıdır?
 5. İlgili yasalar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapma zorunluluğu olan Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu kişilerin istisnai vatandaşlık şartlarını taşımadığını nasıl tespit edememiştir?
 6. Türk vatandaşı yapılan yabancılardan kaçı hakkında ülkemizde adli soruşturma yapılmaktadır? Eğer haklarında adli soruşturma varsa hangi suçlardan bu soruşturmalar yürütülmektedir?
 7. Özellikle “uyuşturucu ticareti yapma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçları kapsamında hakkında adli soruşturma yürütülen ve Türk Vatandaşlığını sonradan kazanan kişiler söz konusu mudur?
 8. Vatandaşlık kazanan yabancı uyruklu kişiler hakkında, kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde işledikleri suçlarla ilgili olarak “iade” talebi olan var mıdır?
 9. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığını kazanması konusunda yardımcı olan ve şartları oluşmadığı halde vatandaşlık kazanmalarını sağlayan, içinde kamu görevlilerinin yanında yüksek yetkili kişilerin de yer aldığı çetelerin bulunduğu iddiaları hakkında bir inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa ayrıntıları nelerdir?

Dış Politika’da Durum Değerlendirmesi Hk. TBMM’de Basın Toplantısı

Ekranları Başında Bizleri Takip Eden Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

Çok Değerli Basın Mensupları,

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum,

Bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. Ben de bu çerçevede DEVA Partisi adına görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağım. Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Malumunuz, ülkemiz her alanda olduğu gibi dış politikada da oldukça hassas bir dönemden geçiyor.

Bir yanda gündemde çok yer almasa da tüm şiddetiyle devam eden Rusya-Ukrayna savaşı; diğer yanda İsrail’in dünyanın gözleri önünde Filistin’de uyguladığı büyük bir mezalim; Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sebebiyle bölgede sürekli devam eden gerilim; Irak ve Suriye gibi komşularımızda bir türlü tesis edilemeyen istikrar, gün geçtikçe daha fazla uzaklaştığımız AB kriterleri ve adeta ateş çemberinin ortasında hem siyasi hem de ekonomik istikrarını sürdürmekte zorlanan ülkemiz.

Değerli vatandaşlarımız,

Doğru bir dış politika o ülkenin hem yakın komşularına hem de kendi vatandaşlarına barış ve huzur olarak geri dönecektir.

Maalesef bugün Türkiye bölgesinde güçlü, saygın, sözü dinlenen ve krizlerin arabulucusu olabilecek kadar güven veren bir ülke konumunda değildir.

Bunun en güçlü örneği Gazze’de yaşanan büyük insanlık trajedisi karşısında etkisiz halimizdir

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mezalim yanı başımızda yaşanırken; İsrail tanklarla, uçaklarla, en ölümcül silahlarla, kullanılması yasak olan kimyasal silahlarla topyekün Filistin halkına saldırmışken elbette susacak değiliz.

Daha önce sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi biz hakkın, vicdanın ve adaletin yanındayız. Biz elbette Filistin Halkı’nın haklı davasını destekliyoruz.

Değerli basın mensupları,

Bugün iktidara şu soruyu sormak zorundayız; “Yanındayız” demekle, lanet etmekle, söz söylemekle Filistin halkı için bir şey yapmış oluyor muyuz? Filistin’deki katliamları, yaşanan büyük dramları durdurabiliyor muyuz?

Sıradan insanlardan, vatandaşlarımızdan bahsetmiyorum elbette. Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklarda İsrail’in katliamlarını protesto ediyorlar ve özellikle kendi hükümetlerinin tutumunu eleştiriyorlar. Bu takdire şayan bir tutumdur.

Ancak bir ülkenin hükümetini oluşturan partisi “Büyük Filistin Mitingi” düzenleyerek Filistin için bir şey yapmış olur mu?

Hayır. Maalesef. Açıkça görüyoruz ki elimizden hiçbir şey gelmiyor.

Bu pervasızca katliam karşısında Türkiye’nin bu katliamı durdurabilecek maalesef hiçbir ağırlığı yok. 

Elbette insani yardım husussunda hükümet elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Değerli basın mensupları,

Gazze’de yaşanan katliamlara son vermek amacıyla Kahire, Riyad ve İstanbul’da düzenlenen 3 büyük uluslararası toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda maalesef hiçbir ciddi yaptırım kararı alınamadı. Riyad’da 57 ülkenin katıldığı Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı ortak zirvesine sunulan bölgedeki ABD üslerinin kullanılmaması, İsrail’e silah ve askeri malzeme sevkiyatının durdurulması, ambargo uygulanması, diplomatik ilişkilerin kesilmesi gibi öneriler neden kabul edilmedi?

Türkiye’nin bu konulardaki tutumu nedir?

Meseleyi haçlı – hilal meselesi olarak niteleyenler bu büyük çelişkiyi nasıl izah edecekler?

İslam dünyasının hali ortadayken ve istisnasız tüm Avrupa ülkelerinde ve Birleşik Devletlerde ve Latin Amerika’da yüzbinlerce Hristiyan sokaklara dökülmüşken, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları Haçlı-Hilal meselesi gibi dar ve sığ bir alana sıkıştırmayı çok tehlikeli buluyorum.

Cumhurbaşkanı’nın bu dilden vazgeçmesini talep ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanını şu sorulara cevap vermeye çağırıyorum;

 • 7 Ekim’den bu yana Türk limanlarından İsrail limanlarına 300’e yakın yük gemisinin —jet yakıtı dahil— akaryakıt, çimento, gıda, demir çelik taşımasını; ayrıca her gün düzenli hava kargo seferleri yapılmasını nasıl izah ediyorsunuz? 
 • Türkiye’nin İsrail’in – kuvvetle muhtemel askeri sanayisi için de – kullandığı demir çeliğin yüzde 65’ini tedarik etmesinin bir açıklaması var mı?

Değerli vatandaşlarımız,

Hakkı dile getiren her söz bizim için kıymetlidir. Hakkı söyleyen kim olursa olsun biz hakkın yanında oluruz; söyleyenin kim olduğuna bakmayız.

Ancak bir ülkenin ağırlığı liderinin söylediği güzel sözlerden değil, yaptırım gücü ve uluslararası saygınlığından gelir.

Bugün Türkiye maalesef derin ekonomik sıkıntılar, korkunç adaletsizlikler ve anayasal krizlerle boğuşan zor durumda bir ülke konumundadır.

Bir ülkenin saygınlığı, o ülkenin demokrasi kültüründeki gelişmişliğine bağlıdır.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü listesinde dünyada en son sıralarda yer aldığını dünya alem bilirken dünyaya adalet dersleri vermeyi kim ciddiye alabilir?

Kendi halini düzelt derler ve maalesef bazıları sesli bazıları da sesli olarak diyorlar.

Dünya beşten büyüktür derken, Türkiye’nin de birden büyük olduğunu kabul etmeyen bir anlayışla Türkiye yönetilmeye çalışılmıyor mu?

Bu adaletsiz, hak ve hukuk tanımaz anlayışla mı dünyayı adalete çağırıyorsunuz?

Sadece yürütmenin başı değil, yargıyı ve yasamayı kendisine bağlamış olan, yetmedi bir de ‘Milli Yargı’ safsatalarıyla tüm kurumları emir-komuta sistemine tabi kılan, açıkça kuvveler birliğini savunan, çoğulcu demokratik kültürü yok eden, hukuk devletini her gün yeni skandallarla sarsan, kanun devleti iddiasını bile telaffuz edemeyecek hale getiren bir tutumu sürdürerek mi dünyada saygınlık bekliyorsunuz?

Sesiniz gür çıkınca, sözünüzün değerinin de mi gür olduğunu zannediyorsunuz?  Maalesef imkansız.

Ve bu sebeplerle ne yazık ki Türkiye’nin sözlerinin uluslararası düzeyde ağırlığı yoktur.

Keşke Türkiye’nin muhataplarının üzerinde etki edebilecek bir gücü olsaydı da Filistin’de yaşanan katliamları durdurabilseydik, barış için etkili bir siyaset geliştirebilseydik.

Değerli Basın Mensupları,

Bu çerçevede yine hatırlatılması gereken konu Uygur Türkleri’nin yıllardır yaşadıkları büyük dram. Maalesef Çin’de devlet eliyle büyük suçlar işleniyor ancak bu hükümetin gündeminde değil.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok ciddi boyutlarda insan hakları ihlalleri yaşanırken, dünyanın dört bir yanından Uygurlar için sesler yükselirken, Hükümet Uygurlar için bırakın adım atmayı, tek bir kelime dahi etmiyor!

Bu sessizliğinizin ve duyarsızlığınızın sebebi nedir?

İktidarın bu sorulara cevap vermesi gerekir.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye dış politikası denince akla ilk gelen konuların başında elbette milli davamız Kıbrıs ve bunun da bağlantılı Ege ve Akdeniz politikamız gelmektedir.

DEVA Partisi olarak Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de meşru egemenlik haklarının korunduğundan emin olmak istiyoruz.

Akdeniz’deki yetki alanlarımız da meşru haklarımız da bizim için vazgeçilemezdir. Fakat ne yazık ki Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarımız durduruldu. Ve bunun nedeni kamuoyu ile paylaşılmadı. Her vatandaş gibi biz de “Acaba 7 Ekim öncesi İsrail ile yakınlaşma politikasının bir sonucu olarak mı Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarımızdan vazgeçildi?” sorusunu sormadan edemiyoruz.

Ayrıca, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de dengeleri bozacak şekilde giderek güçlenmesini görmezden gelmememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

İki komşu olarak, tarihi ve kültürel ortaklıklarımızın yanında ekonomik alanda da yeni iş birliklerinin önünü açacak politikalar ortaya koymalı ve on yıllara sari gerginlikleri geride bırakacak yeni bir sayfa açmalıyız.

Öte yandan, Kıbrıs’taki çözüm süreci de çıkmazda. Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının sürekli göz ardı ediliyor olması kaygı vermektedir. KKTC’nin dünyadan izole edilmiş durumu maalesef devam ediyor.

3 Kasım’da Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı zirve toplantısı yapıldı. Bu toplantıya gözlemci üye yapıldığı duyurulan KKTC her nedense ev sahibi Kazakistan tarafından toplantıya davet edilmedi. 2020’de duyurulan KKTC’nin de davet edileceği bir Doğu Akdeniz Bölgesel Konferansı da maalesef rafa kalkmış durumda.

Bu hususlarda hükümetten ikna edici açıklamalar bekliyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Suriye Politikamız tüm ezberleri bir kenara bırakarak tekrar masaya yatırılması gerekir.

Bir yandan Türkiye’deki milyonlarca Suriyeli sığınmacı ciddi bir toplumsal mesele haline gelmişken ve geri dönüş perspektifi adına bir yol haritası yokken, diğer yandan Suriye’de giderek güçlenen terör örgütünün varlığı ortadayken Suriye politikasının anlık manevralarla, bireysel hırslarla, iç siyasete mesaj verme kaygılarıyla değil, ciddi bir analiz ve gerçekçi bir vizyon ile Suriye’de kalıcı bir çözüm hedefiyle ele alınması gerekmektedir.

Suriye’de kalıcı çözüm tüm etnik ve dini grupların Suriye yönetiminde temsilinden geçmektedir. Bunun için çatışmaları değil Anayasa sürecini, siyasi ve diplomatik yöntemleri önceliyoruz. Suriye’de her türlü terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri buna bağlıdır. 

Değerli Basın Mensupları,

Geçen hafta yayınlanan AB Komisyonu’nun 25. Türkiye Raporu’yla Türkiye’nin AB’nden giderek uzaklaştığı maalesef tekraren ortaya koyulmuştur.

Derinleşen bir ekonomik krizin ve yüzlerce milyar dolarlık borcun ortasındayken, Merkez Bankası rezervlerinin durumu meydandayken, acilen ihtiyaç duyduğumuz gümrük birliği güncellenmesi ihtiyacı açıkken, vize serbestisi konusu tıkanmışken, AB’yle ilişkilerimizi çıkmaza sokmanın yine içerde oy toplamaya yönelik bir kolaycılık olduğu açıktır.

Görünen o ki Hükümetimiz AB’yle gümrük birliğinin güncellenmesini ve vize serbestisinin sağlanmasını gelecekte de mümkün görmüyor.

Türkiye-AB ilişkilerinin artık yeni bir döneme geçerek, “iş birliği” yerine “mecburi angajman” ve restleşme dönemine girdiğini ve bunun Türkiye’ye yarar sağlamayacağını açıkça ifade etmek istiyorum.

Komisyon raporunda Türkiye’ye ayrılan bölümdeki olumsuz tespitler, iddialar ve görüşler gayet açıktır. Türkiye’nin AB’nin demokrasi ve hukuk devleti kriterlerine meydan okuması ilişkilerin geleceği için karamsar bir tablo yaratmaktadır.

Hem siyasi hem hukuki hem de ekonomik anlamda daha müreffeh bir Türkiye için, insanımızın adaletten eğitime, tarımdan ticarete her alanda daha yüksek standartlara ulaşabilmesi için Avrupa Birliği yolu Türkiye’nin asla yok sayamayacağı ve kesip atamayacağı bir yoldur.

Her seferinde AB rapor ve açıklamalarını tepkisel bir tutum ile “hükümsüz” saydıktan sonra uzun uzadıya reddiye yazmak yerine daha yapıcı bir yaklaşım ortaya konulması Türkiye’nin menfaatlerinin gereğidir.

Değerli Vatandaşlarımız,

ABD ile ilişkilerimizin önemi izahtan varestedir. Ancak, bu ilişkiler son yıllarda adeta çürümeye terkedilmiştir. Türkiye, ABD tarafından ciddiye alınmak isteyen, mütemadiyen tekrarlanan “ulusal çıkar ve beka” söylemiyle öfke nöbetleri geçiren bir ortak ve müttefik görünümü vermektedir.

Suriye meselesinin başladığı 2011 yılından bu yana ABD’yle ilişkilerimiz istikrarlı şekilde bozuluyor; bu sürece Trump yönetimi de dahildir.

Uzun bir sorunlar listemiz var: Halkbank davasından F-35’lere ve F-16’lara, Kuzey Suriye’den S-400’lere, İsveç’in NATO üyeliğine ve uygun şartlarla kredi aramaya uzanıyor bu liste.

ABD ile ilişkilerimizin tekrar düzelmesi ulusal menfaatlerimizin gereğidir.

ABD’nin özellikle milli güvenliğimiz ile ilgili birçok yanlış tutumu karşısında etkisiz olduğumuz da bir gerçektir.

Bu bağlamda hükümetin şu sorulara cevap vermesini bekliyoruz:

ABD’yle devlet başkanı düzeyinde hangi nedenle ikili ziyaret yapılmasına ara verilmiştir?

1980’li yıllarda Türkiye’de montaj üretimi yapılan F-16 muharip uçaklarını artık satın almakta bile neden bu kadar zorlanıyoruz?

ABD’yle ilişkilerimizin doğru yönde ilerlediğine inanıyor musunuz? Öncelediğimiz ikili ticaretin artmasının siyasi, askeri, stratejik, teknolojik, ekonomik ilişkilere hangi somut katkısı olmuştur?

Aziz Milletim,

Türkiye, uzun zamandır hem Batı’yla hem Rusya’yla dengeli bir ilişki kuramıyor.

Kısa vadede al-ver ilişkisine dayalı kazanımlar, orta ve uzun vadede, ortak değerlere ve ilkelere dayanmadığı için sürdürülemez.

Bu garip halin sonuçlarını Kuzey Suriye’de 36 askerimizi şehit vererek yaşadık. Türkiye elbette Rusya’yla dengeli ve karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler kurmalıdır. Fakat, bugünkü görüntü bu yaklaşımdan çok uzaktır.

Bu durumun Türkiye’nin yüksek çıkarlarıyla uyumlu olmadığını hatırlatmak isteriz.

Rusya’dan 2,5 milyar dolar bedelle satın aldığımız, ancak yıllardır depoda bekletilen S-400 sisteminin “bir çamaşır makinesinden fazlası olduğunu” Sayın Milli Savunma Bakanı bütçe görüşmeleri sırasında ifade etti.

O halde şu soruların hükümet tarafından cevaplanması gerekir;

S-400 sistemini büyük meblağ karşılığı almanın Türkiye’ye sağladığı somut kazanım nedir?

Hangi somut tehditler bu sistemin alınmasıyla bertaraf edilmiştir?

S-400 sistemi alındıktan sonra Türkiye’ye teknoloji transferi yapıldı mı?

Değerli Basın Mensupları,

NATO’nun yeni üyelere kapı açması önemli gündem maddelerimizden birisidir.

DEVA Partisi olarak biz prensip olarak NATO’nun açık kapı politikasını desteklemekteyiz.

NATO’nun sağlamış olduğu caydırıcılığın Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ittifakın, önümüzdeki dönemde de güçlenerek yoluna devam etmesi Türkiye’nin dış politikadaki hedeflerinden biridir.

Ancak, özellikle son haftalarda Gazze’de yaşanan katliamlar ve savaş suçları karşısında ABD başta olmak üzere neredeyse tüm NATO üyeleri kabul edilemez bir tavır ortaya koymuştur.

NATO, Ukrayna-Rusya savaşında ortaya koyduğu tavrın tam tersi hareket ederek kurumsal düzeyde de tam bir çifte standart sergilemiştir.

Yine bazı NATO üyeleri Türkiye’nin terörle mücadelesine yeterince destek vermemekte, savunma sanayi işbirliği konusunda da Türkiye’nin hassasiyetleri yeterince dikkate alınmamaktadır.

İsveç’in NATO üyeliği onayı bağlamında da bu parametreler konusunda Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat Birimlerimizin de değerlendirmelerini dikkate alarak, Türkiye’nin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla DEVA Partisi olarak mecliste bir tutum ortaya koyacağız.

Değerli Basın Mensupları,

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Türkiye’de devlet ve kurumlar büyük bir hızla aşınıyor.

Kurumsallaşma ortadan kayboldu.

Devlette ilkeler, kurumsal kültür, şeffaflık ortadan kalktı.

Bu durum her alanda büyük bir yozlaşma yaratıyor.

Serinkanlı ve ülke menfaatini önceleyen; ilkeliliği, tutarlılığı ve sürekliliği gözeten düşünce yapısı yerini partizanlığa terk etti.

Siyasi atamalar bürokratik refleksleri felç etmiş durumda.

Dışişleri Bakanlığı da bu aşınmadan maalesef payını almış durumda.

Bu gidişata mutlaka dur denilmeli.

DEVA Partisi olarak bizler içeride adil, demokratik ve müreffeh; dışarıda ise güvenilir, itibarı yüksek ve sözü dinlenen güçlü Türkiye özlemi ile çalışıyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

AK Parti’nin Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımıza İlişkin Seçim Vaatlerinin Karnesi Hk. Basın Toplantısı

Ekranları Başında Bizleri Takip Eden Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

Çok Değerli Basın Mensupları,

Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum,

Değerli Arkadaşlar,

Malumunuz, Sayın Cumhurbaşkanı 17 Kasım Cuma günü Berlin’i ziyaret edecek ve ziyareti kapsamında önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirecek.

Bildiğiniz üzere, Türkiye ile Almanya ilişkileri köklü bir tarihe dayanıyor, iki ülke için de olağanüstü öneme haiz konumu var.

Almanya 52 milyar Avro’yu aşan dış ticaret hacmi ile, ihracatta birinci, ithalatta üçüncü olarak Türkiye’nin en önemli ekonomik ortaklarındandır. Bunun ötesinde Almanya en fazla yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkedir. Almanya’da yaşayan 3,5 milyonu aşan Türkiye kökenli vatandaşımız iki ülke arasında çok güçlü bir köprü konumundadır.

Türk diasporası, Almanya’da eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil topluma kadar farklı alanlarda toplumsal hayatın içerisinde yer alıyorlar.

Dünya genelinde ise, 5 milyonu Avrupa’da olmak üzere, Amerika’dan Avustralya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 6,5 milyon vatandaşımız yaşıyor.

Bugün sizlere, yurt dışı vatandaşlarımıza ilişkin olarak iktidarın kimisini birkaç seçim dönemi boyunca tekrarladığı ancak gerçekleştirmediği, kimisini gündeminden dahi kaldırdığı sözlerin üzerinde durup, hükümete vatandaşlarımızın haklı beklentilerini hatırlatacağım ve iktidarın Yurtdışı vatandaşlarımıza yönelik politikalarının -bir diğer adıyla diaspora politikaları- karnesini ortaya koyacağım.   

17 Kasım’da Berlin’e gidecek Sayın Cumhurbaşkanı da yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiği vaatleri belki bu sayede hatırlar ve hatta yola çıkmadan önce bir imza ile yerine getirilebilecek bazı sözleri yerine getirir.

Nitekim, 28 Mayıs 2023 seçimleri sonrasında kurulan hükümet 6’ıncı ayına girdi.

AK Parti tarafından yayımlanan “Türkiye Yüzyılı için Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” isimli metinde, “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızı Sahiplenme” alt başlığında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik birçok vaat sıralanmıştı.

Ancak taahhüt edilen vaatlerin hiçbiri maalesef henüz gerçekleştirilmedi.

Kıymetli Basın Mensupları,

Ben de 1975 yılında Bayburt’ta doğmuş, 1976 yılında aile birliği çerçevesinde Almanya’ya göç etmiş; hayatının büyük bir bölümünü Almanya’da geçirmiş biriyim.

2015 yılında bir milletvekili adayı olarak Türkiye’ye gelirken aklımda, anavatandan bakıldığında sorunları doğru şekilde tespit edilip çözüm üretilemeyen ve gün geçtikçe sayısı artan yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın, yani diasporamızın meselelerini, onlardan biri olarak gündeme taşımak ve Türkiye için rasyonel bir diaspora politikası inşa etmek vardı.

Milletvekilliğim döneminde bunları gerçekleştirmek için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını sürekli gündeme taşıdım. Bu sorunların giderilmesine ilişkin pek çok ilki gerçekleştirdim.

Mesela ilk defa kapsamlı bir diaspora politikası ortaya konulmasını sağladım. Mesela ilk defa hükümet programlarına kuşatıcı bir diaspora politikası perspektifi aldırdım.

Ancak maalesef tam bu işlere başlarken Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti rotasından uzaklaştı ve her gün temellerin duruşmasının yaşandığı bir yer haline dönüştürüldü ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza yüzünü dönecek hali kalmadı.

Türkiye’deki olumsuz gidişat yurt dışındaki vatandaşlarımıza da büyük ölçüde sirayet etti ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ikinci hatta üçüncü plana atıldı.

Bunlarla beraber ciddi bir diaspora politikası yapılamaz hale geldi.

Neden mi? Çünkü başarılı bir diaspora politikasının temel şartı kendi toplumsal sorunlarını çözmüş, işleyen bir demokrasi, refah seviyesini artıran güçlü bir ekonomi ve bunların üzerine bina edilen saygın bir dış politikadır. Bunlar olmazsa yurt dışında yaşayan vatandaşlarınıza fayda sağlamak bir yana onlara yük olursunuz.

Şu anda Türkiye’nin durumu da maalesef bu.   

Türkiye maalesef yurt dışındaki insan kaynaklarını yeterince ortak değer ve zenginlik olarak göremedi. Bunu inşa edecek pozitif bir ajandaya sahip kuşatıcı bir diaspora politikasını oluşturamadı.

Bu durumda diasporamız da haliyle yalnızca seçim dönemlerinde hatırlandı. Böyle bir gerçeklikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü şöyle dursun, yalnızca her seçim dönemi tekrar edilen ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen vaatlerle kotarılmaya çalışılan bir politikasızlık halini aldı.

Türkiye maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik kuşatıcı bir politika oluşturamadı.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü şöyle dursun, yalnızca her seçim dönemi tekrar edilen

AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızı sadece seçimden seçime hatırlayan iktidar, iş verdiği vaatleri gerçekleştirmeye gelince adeta saklambaç oynamaya başladı.

Çünkü maalesef iktidara göre yurt dışındaki vatandaşlarımız iradesini sadece sandıkta bildirmesi beklenen sessiz yığınlardan ibaret.

AK Parti’nin seçim beyannamelerinde yer alan vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini incelediğimizde tam olarak böyle bir durumun oluştuğunu gözlemliyoruz.

Ne yazık ki seçim beyannameleri ile 2015 ve sonrası hükümet programlarında verilen sözlerin büyük bölümü tutulmadı. Atılan bazı adımlar da sonradan tekrar iptal edildi. 2018 seçim beyannamesinde verilen sözlerin bir kısmı ya gerçekleştirilmedi ve tamamen gündemden kaldırıldı ya da zamanında yerine getirilmediği için kopyala-yapıştır 2023 seçim beyannamesine alındı.

İktidarın yurt dışı vatandaşların meselelerini etraflıca ele alıp çözüm önerilerini sunduğu tek yer seçim beyannameleri, tek zaman ise seçimden önceki son 1-2 ay ile sınırlı kaldı.

Bir seçim döneminden diğerine hatırladıkları yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve sorunlarını sadece üzerinde çalışmaya değer gördükleri dönemlerde ele alan iktidar, iş buna ilişkin vaatleri gerçekleştirmeye gelince adeta saklambaç oynamaya başladı. 

Seçimden önce “Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Sayın Cumhurbaşkanı, bu defteri bir sonraki seçime kadar kapatıp rafa kaldırdı.

Değerli vatandaşlarımız,

AK Parti’nin 2018 ve 2023 seçim beyannamelerinde yer alan yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik vaatleri ve buna yönelik çalışmaların mevcut durumunu incelediğimizde iktidarın seçimlere odaklı çıkarcı yaklaşımını somut bir şekilde gözlemlemek mümkündür.

AK Parti’nin 2018 seçim beyannamesinde yer alan en önemli vaatler nelerdi?

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Yurt Dışı Türkler Komisyonu’ adıyla daimî bir ihtisas komisyonu kurulmasını sağlayacağız.”

Bu vaadin üzerinden tam 5 sene geçti.

Dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın, bir ihtisas komisyonu kurulmasıyla ilgili bizzat verdiği söz maalesef seçim döneminden sonra unutuldu.

Bu kapsamda Türkiye’de göç ve diaspora konusunun yasama organı bünyesinde ele alınacağı bir daimi ihtisas komisyonunun TBMM’de “Göç ve Diaspora Komisyonu” ismiyle kurulması için hazırlamış olduğum kanun teklifine destek verilmedi.

2023 seçim beyannamesinde bu vaat kaldırıldı ve sadece “Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ait konu ve taleplerin TBMM’de daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik çalışma ve düzenlemeler yapacağız” ve “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın TBMM’de temsilini güçlendireceğiz.” ifadeleri ile yetinildi.

Geçen dönem ihtisas komisyonu sözüne rağmen sadece Dışişleri Komisyonu altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu kuruldu, bu dönem o da yok.

Yani söz verdiklerini yapmadıkları gibi yaptıkları azı da kaldırdılar.

Oysa 6 milyonu aşan diasporamızın gündemi, TBMM’nin bir ihtisas komisyonunda kurumsallaştırılabilir, hatta Göç ile ele alınarak Göç ve Diaspora Komisyonu kurulabilir. Bunun yolu, TBMM bünyesinde kalıcı bir ihtisas komisyonu kurmaktır.

Bu husus, tam da iktidarın yurt dışı vatandaşlara yaklaşımının somut bir göstergesi.

Çünkü iktidara göre yurt dışındaki vatandaşlarımız iradesini sadece sandıkta bildirmesi beklenen sessiz yığınlardan ibaret.

Kıymetli arkadaşlar,

2015 ve daha sonrası 2018’de söz verilen diğer bir konu ise yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkemizdeki staj imkanlarını arttırılması hakkında.

Aynı vaade 2023 seçim beyannamesinde de yer verilmiştir ancak gerçekleştirilebilmesi için gereken sistematik bir çalışma hiç yapılmamıştır.

Somut bir planın olmadığı, planlama için yeterli ön çalışmanın gerçekleştirilmediği bir durumda muhtelif, düzenliliği olmayan uygulamalarla anlamlı bir sonuç alınması elbette mümkün değildir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bir araya geleceği ve kendilerini ilgilendiren konuların istişare edileceği yıllık diaspora buluşmalarının gerçekleştirilmesi 2018’deki vaatlerden bir diğeri.

Bu vaat de gerçekleştirilmemiş, bu sefer yıllık değil, “iki yılda bir Yurt Dışı Türkler Buluşması programları düzenlenmesi” şeklinde 2023 beyannamesine alınmıştır. Ancak yine bu konuda da bir planlama olup olmadığı ya da programların ne zaman düzenleneceği hususunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

2018 Seçim Beyannamesi’ndeki bir diğer önemli konu “Kişisel veriler ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak korunacak, vatandaşlarımızın menfaatleri esas alınacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak bu vaadin ardından tüm ısrarlarımıza rağmen hazırlık süreci işletmeden ve bilgilendirme yapılmadan oldu bittiye getirilen ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ gündeme gelmiştir ve yurt dışındaki sayısız vatandaşımız mağdur edilmiştir.

Şeffaflık ilkesine aykırı olarak yurt dışındaki işçileri ve emekçileri cezai müeyyidelerle karşı karşıya bırakan bu durum aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’deki hesaplarından yüksek miktarda döviz birikimlerini çekmelerine ve hesaplarını kapatmalarına sebep olmuştur. O yıllarda çok ikaz etmemize rağmen herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

2023 yılında seçim beyannamelerinde bulunan  “Yurt dışında yaşayan 10.000 gencimizi her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz.” vaadi 2018 seçim beyannamesinde 100.000 genç ile gerçekleştirilmesi planlanan bir çalışmaydı.

İktidar, ülkeyi soktuğu ekonomik çıkmazın faturasını adeta yurt dışında yaşayan gençlerimize keserek hedef küçültmüş 100.000 gencimize sunmayı planladığı fırsatları hayata geçirmediği gibi bir de bir sonraki seçim döneminde bu sayıyı on katı azaltmıştır. Diğer vaatlerde olduğu gibi bu vaadin hayata geçip geçmeyeceği ise yine belirsizdir. Bir hazırlığın olmadığı ortadadır.

Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nun kurulması ve Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclislerinin oluşturulması konularına ise 2018’de bir arada yer verilirken, 2023’te yalnızca Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nun kurulması vaadi bulunmaktadır, yani kurulmayan danışma meclisleri tamamıyla rafa kaldırılmıştır. Koordinasyon Kurulu konusunda bir çalışmanın var olup olmadığını bilmiyoruz, elbette yakından takip edeceğiz.

Ayrıca göç müzelerinin kurulması, 2010’dan itibaren gündeme gelen bir konu olarak üniversitelerimizin yurt dışında bölüm açmalarının teşvik edilmesi, yurt dışında yetişen gençlerin kamu kurumlarında istihdamı için KPSS’de yeni modüller açılması, üniversitelerimizde diaspora gençlerimize ayrılan kontenjanın iki katına çıkartılması ve Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerinin önündeki engellerin kaldırılması konuları yine 2018 seçim beyannamesinde yer almış ancak herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Bu önemli konular hakkında yıllardır hiçbir adım atmayan iktidar partisi tüm bu vaatlerini gerçekleştirmemiş olmasının yanı sıra 2023 seçim beyannamesinde bu konulara yer vermemiş, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tozlu raflara kaldırmıştır.

Aynı şekilde seçim beyannamelerinde “Sosyal, eğitim ve kültürel iş birliği anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız.” olarak belirlenmiş maddenin hayata geçirilmesi için son yıllarda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Halbuki bu konu bile başlı başına devasa bir projedir. Örneğin daha Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerde eğitim ve kültür iş birliği anlaşmamız yoktur.

Aziz Vatandaşlarımız, 

Son genel seçim öncesi yayımlanan seçim beyannamesinde Ak Partiyurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik vaatlere yer vermiştir.

Ancak vaatlerin bir kısmının uzun süreçler gerekmeksizin gerçekleştirilme imkânı olmasına rağmen, taahhüt edilen vaatlerin hiçbiri maalesef henüz gerçekleştirilmemiştir.

Örneğin yurt dışından getirilen mobil telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkartılması sözü verilmiştir.

Bu vaat kanuni bir düzenleme gerekmeksizin, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılacak basit bir değişiklikle anında hayata geçirilebilecek olmasına rağmen halen bu konuda bir adım atılmamıştır.

Yine geçici ithalat kapsamında olan araçların Türkiye’ye getirilme süresi ile ilgili olarak araçların Türkiye’de belli bir süre kaldıktan sonra yurt dışında kalma süresinin kısaltılması vaadi de kanuni düzenleme gerekmeksizin Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde hemen yapılacak bir değişiklikle hayata geçirilebilir.

Bu iki konuyla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yine çok yakından takip ettiği diğer bir mesele olan borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasıdır.

Bu üç önemli konu hakkında ilgili bakanlıklar tarafından hangi çalışmalar yürütüldüğü, çalışmalar için bir takvim belirlenip belirlenmediği, verilen sözlerin ne zaman yerine getirileceğine dair hiçbir bilgilendirme yapılmamaktadır.

Milletvekili sıfatıyla bahsi geçen konulara ilişkin olarak Ticaret Bakanı’na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yönelttiğim sorular ise Anayasa’nın 98. Maddesine aykırı olarak süresi içinde cevaplanmamış, cevap verildiğinde ise tek cümlelik, oldukça yetersiz ifadeler kullanılmıştır.

Çalışmaların mevcut durumunu öğrenmek ve ilgili vaatleri hatırlatmak adına tekraren 3 ayrı soru önergesi verdim ancak maalesef yönelttiğim soruları yanıt alabileceğime dair bir ümidim yok.

Bir diğer mesele çifte vatandaşlık.

Demişler ki; “Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkını desteleyecek hem Türkiye’de hem bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için gerekli yasal ve diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz.”

İyi güzel ama çifte vatandaşlığı desteklemek, askerlikte ödenen döviz miktarını artırmak mıdır?

Biz, dövizle askerliği büyük uğraşlarımız sonucunda 2016 yılında 1000 avroya kadar düşürmüştük. Madem çifte vatandaşlığı destekliyordunuz, niçin bunu önce 2000 avroya, 2019 yılında da 5 bin 260 avroya çıkardınız? Bunun gençlerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olduğunu bilmiyor musunuz?

Madem çifte vatandaşlığı destekliyordunuz, soruyorum, gençlerin Türk vatandaşlığından çıkışını tüm ikazlarımıza rağmen niçin hızlandırdınız?

2023 seçim beyannamesinde yurt dışı vatandaşlarla ilgili öyle vaatler var ki…

Başı-sonu belli değil, planı-programı çizilmemiş, kimler tarafından ne zaman yapılacak belirtilmemiş, büyük oranda da soyut hedefler.

Örneğin; “Yurt dışında Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basını desteklemeye devam edeceğiz.”

Bu zamana kadar Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basına nasıl bir destek sundunuz, bundan sonrası için çalışmalarınız ne olacak, takviminiz, planınız, programınız var mı?

Hiçbir şey belli değil!

Tüm bunların yanı sıra beyannamede ciddiyetsiz ve yanlış tutumlar da göze çarpıyor.

Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yurt dışında da teşkilatlanması ve yurt dışında YTB müşavirliklerinin açılmasına ilişkin vaat gereksiz ve anlamsız harcamalara yol açabileceği için ciddiyetten uzaktır. Böyle bir adım atılmamalıdır.  

Diğer taraftan “İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve hak ihlallerinin takibini genişleterek sürdüreceğiz.” vaadi maalesef Türkiye’nin artık yapabileceği bir çalışma değildir çünkü böyle bir çalışmayı inandırı olarak yapabilmek için ilk önce ülke içinde ayrımcılıklara son vermelisiniz ki yurt dışında örnek alınabilesiniz.  

Değerli basın mensupları,

Özetle 2023 seçim beyannamesinde yer verilen vaatlerin plan ve programı ile ilgili kamuoyuna yansıyan ciddiye alınacak bir bilgi yok.

Kapsamlı diaspora politikasının nasıl olması gerektiğini ortaya koyduk.

DEVA Partisi olarak 19 Nisan 2023’te yayımladığımız Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planımızı mevcut politikaların eksiklerini bilerek ve özellikle yapısal dönüşümü önceleyerek yoğun bir çalışma ile hazırladık.

Tüm eylem planlarımızda yaptığımız gibi koyduğumuz hedeflerin kaç gün içinde, kim tarafından gerçekleştirileceğini ve hangi işlemlerin yapılması gerektiğini tespit ederek kamuoyu ile paylaştık. 

“Türkiye her yerde seninle” başlığını taşıyan eylem planımızda, 12 ana ve 40 alt başlıkta toplam 106 somut adımı tek tek detaylandırdık.

Eylem planımızda eğitimi de kültürü de ihtiva eden kapsamlı diaspora politikasının nasıl olması gerektiğini ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en önemli sorunlarına ilişkin somut çözüm önerilerimizi paylaştık.

Buyurun, uygulayın diyoruz hükümete!

DEVA Partisi olarak, günlük siyasi çekişmelerden uzak, yurt dışında yaşayan insanlarımızın kazanımlarını muhafaza eden, onları çekiştiren değil, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin en temel köprüsü olarak gören ve geliştiren, insanlarımızı günlük siyasete alet etmeyen bir diaspora politikamız olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle yurt dışında yerleşik olan tüm insanlarımızın sorunlarına deva olmak ve kazanımlarını artırmak adına kararlı bir şekilde çalışıp her zaman yanlarında olacağız.

Bu çerçevede hükümetin yurtdışı vatandaşlar politikalarını da yakından takip ediyoruz ve birkaç ayda bir karnesini ortaya koyacağız. Söz verilip de yapılanı takdir edeceğiz ama ertelenen ve yapılmayan tüm sözlerin de takipçisi olup kamuoyunu bilgilendireceğiz. Çünkü biliyoruz ki; dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir insanın sorunlarını çözmek ve ona ‘Türkiye her zaman benimle’ hissini yaşatmak boynumuzun borcudur

Yurt Dışı Vatandaşlar Hakkında Seçim Beyannamesine İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Soru Önergesi

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı şeklindedir.

Yurt dışı borçlanması yoluyla emeklilik şartlarının, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve sosyal güvenlik kapasitemiz çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve uygulamadaki bu ayrımcılığın giderilmesi hususu acilen çözüm bekleyen önemli bir sorundur. Seçim beyannamesinde vaat edildiği üzere, bu sorunun çözümü adına yürütülen çalışmalar ve çalışmaların mevcut durumu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Bu nedenle, 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/264 Esas Numaralı soru önergesi 10.10.2023 tarihinde tarafınızca yanıtlanmış ancak bahsi geçen yanıtta sadece “Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı borçlanma ile emekli olan kişilere yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştır. Malumunuz Anayasa’nın 98. maddesine göre soru önergeleri 15 gün içinde cevaplandırılması gerekiyor. Bunun ötesinde bir milletvekilinin anayasal denetim görevini yapabilmesi için verilen cevap yeterli, yani ayrıntılı bir bilgiyi içermesi gerekir.

Bu bağlamda,

 1. Yurt dışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme kapsamında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 2. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Belirlenmiş bir takvim mevcutsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Verilen söz ne zaman yerine getirilecektir?

Yurt Dışı Vatandaşlar Hakkında Seçim Beyannamesine İlişkin Ticaret Bakanlığı’na Soru Önergesi

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürüleceği şeklindedir.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye’de kullandıkları araçlarıyla ilgili sorunların giderilmesi acilen çözüm bekleyen önemli bir husustur. Seçim beyannamesinde vaat edildiği üzere, bu sorunun çözümü adına yürütülen çalışmalar ve çalışmaların mevcut durumu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle, verilen vaadin yerine getirilmesine yönelik vatandaşlarımızın haklı beklentilerini hatırlatmak adına 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/299 Esas Numaralı soru önergesi bugün itibariyle halen yanıtlanmamıştır. Oysa Anayasa’nın 98. maddesi gereğince yazılı soru önergeleri en geç on beş gün içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Bu bağlamda,

 1. Geçici ithalat kapsamında olan araçların Türkiye’ye getirilme süresi ile ilgili olarak araçların Türkiye’de belli bir süre kaldıktan sonra yurt dışında kalma süresinin kısaltılması ile ilgili olarak vaat edilen düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine dair 14.06.2023 tarihinde Bakanlığınıza yöneltmiş olduğum 7/299 Esas Numaralı soru önergesi Anayasa’nın açık hükmüne rağmen neden halen yanıtlanmamıştır?
 2. Kanuni bir düzenleme gerekmeksizin, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde hemen yapılacak bir değişikle hayata geçirilebilecek bu düzenleme halen neden yapılmamıştır?
 3. Bahsi geçen vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 4. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Belirlenmiş bir takvim mevcutsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Verilen söz ne zaman yerine getirilecektir?

Yurt Dışı Vatandaşlar Hakkında Seçim Beyannamesine İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Soru Önergesi

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerinin yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız için 120 günden 180 güne çıkartılacağı şeklindedir.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye’de mobil cihazlarını rahatlıkla kullanabilmeleri hususu çözüm bekleyen önemli bir sorundur. Seçim beyannamesinde vaat edildiği üzere, bu sorunun çözümü adına yürütülen çalışmalar ve çalışmaların mevcut durumu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle, verilen vaadin yerine getirilmesine yönelik vatandaşlarımızın haklı beklentilerini hatırlatmak adına 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/300 Esas Numaralı soru önergesi yanıtlanmamıştır. Oysa Anayasa’nın 98. maddesi gereğince yazılı soru önergeleri en geç on beş gün içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Bu bağlamda,

 1. Yurt dışından getirilen mobil telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkartılması ile ilgili olarak vaat edilen düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine dair 14.06.2023 tarihinde Bakanlığınıza yöneltmiş olduğum 7/300 Esas Numaralı soru önergesi Anayasa’nın açık hükmüne rağmen neden yanıtlanmamıştır?
 2. Kanuni bir düzenleme gerekmeksizin, Elektronik Kimlik Bilgisine Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılacak basit bir değişiklikle anında hayata geçirilebilecek olan bu düzenleme halen neden yapılmamıştır?
 3. Bahsi geçen vaadin gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 4. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Belirlenmiş bir takvim mevcutsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Verilen söz ne zaman yerine getirilecektir?

Yargıtay’ın Can Atalay Kararı Hakkında TBMM’de Basın Toplantısı

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Değerli vatandaşlarımız,

DEVA Partisi tüm Milletvekilleri adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hatay Milletvekili Can Atalay davasında yaşanan hukuk skandallarında dün akşam itibariyle yeni bir perde sahneye kondu.

Ancak korkarım ki bu perde Can Atalay davasının çok ötesinde Türkiye’nin hukuk devleti olma iddiası açısından da son perde olma özelliği gösteriyor olabilir.

Can Atalay’ın hangi partinin milletvekili olduğunu, siyasi düşüncelerini, sosyal hayatını her şeyi bir kenara koyun lütfen…

Hukuk herkes içindir… Hukuk devleti hepimizin haklarını korumak içindir… Hukukun ona göresi buna göresi olmaz…

Bir yerde hukuk ayaklar altına alınıyorsa, mahkemeler işlemiyorsa, bırakın işlemeyi yüksek yargı makamları birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorsa…

Evet evet suç duyurusunda bulunuyorsa bu millet olarak hepimizi ilgilendirir.

Yaşanan süreç ve özellikle dün akşam itibariyle gelinen nokta herhangi bir hukuksuzluğun çok ötesinde adeta hukuk devletine karşı bir kalkışma hareketidir. Mahkemeler eliyle hukuk devletini yok saymaktır. Devleti yönetenlerin baskısıyla bir yüksek yargı makamı olan Yargıtay’ın hukuk devletini yok etme girişimidir.

Konu Can Atalay’ı çoktan aşmış durumda… Bu sebeple lütfen yaşanan hukuk cinayetini dikkatle dinleyin…

Önce Can Atalay, yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen yargılama Anayasa’ya aykırı şekilde devam ettirildi.

Yargıtay, Anayasa’nın açıkça kanunla düzenlenmesini emrettiği bir konuda kuvvetler aykırılığını hiçe sayarak TBMM yerine geçti ve Can Atalay için dokunulmazlığın istisnalarını belirledi.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi Can Atalay dosyası hakkında açıkça Anayasa’ya aykırı işlem yapıldığından hareketle hak ihlali kararı verdi ve gereğini yapması için dosyayı ilgili ağır ceza mahkemesine gönderdi…

İşte hukuk devletine şimdiye kadarki en büyük darbeyi vuracak olan son perde tam da bu noktada başladı.

Normal şartlarda… Ortalama bir hukuk devletinde Anayasa’nın 153. maddesi gereğince ilk derece mahkemesi olan ağır ceza mahkemesinin AYM’nin kararına uyması ve Can Atalay hakkında tahliye kararı vermesi gerekirdi.

Çünkü Anayasanın 153. maddesi hukukçu olsun olmasın, aklı çalışan ve kendi kişiliğini ayaklar altına almamış olan herkesin anlayabileceği bir açıklıkta şunu söylüyordu: Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Yani beğenmeseniz de eleştirseniz de hiç hoşunuza gitmese de çok canınızı sıksa da eğer burası bir hukuk devletiyse Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak ZORUNDASINIZ…

Ama maalesef ilk derece mahkemesi olan ağır ceza mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uymadı. Belki de uymak istedi ama bağımsız ve tarafsız mahkeme olarak karar vermeye cesaret edemedi. Ve dosyayı bir hakimin üst yazısı ile Yargıtay’a gönderdi…

Yargıtay çok daha nitelikli hakimlerden müteşekkil zannediyorsanız yanılıyorsunuz…

Belki de birçok hakim laf dinler diye özel olarak bu günler için seçildi….

Yargıtay hukuksuzluklara bir yenisini eklemenin de çok ötesine giderek adeta Anayasa’ya paralel bir hukuk normu ortaya koyarcasına Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını ilan etti. Aklı, vicdanı, onuru ve dürüstlüğü olan herkesi şoka uğratan bugüne kadar görülmemiş bir karar verdi: Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Evet evet Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Yargıtay, şüpheli Anayasa Mahkemesi üyeleri…

Gerçekten ağlanacak halimize gülecek durumdayız.

Müşteki Yargıtay, şüpheli Anayasa Mahkemesi…

Bir yüksek yargı makamı olan Yargıtay, Anayasa Mahkemesi üyelerini verdiği bir karar üzerinden suç işlemekle itham ediyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Üstelik Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki soruşturma ancak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararıyla yapılabiliyor. Yani, Yargıtay olmayan yetkiyle Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılamak istiyor.

Ancak elbette bu durumun asıl nedeni, Türkiye’de uzun zamandır bu kararların alınabilmesini mümkün kılan yürütmenin güdümünde bir yargı sisteminin olması.

Hukuku ayak bağı olarak gören ve hakka ve adalete uymanın devlet ve toplum hayatındaki önemini kavrayamamış bir iktidar ve üzerindeki cübbenin, oturdukları makamın önemini ve sorumluluğunu bilmeyen yargıçlar eliyle güzel ülkemiz maalesef bir kabile devletine dönüştürülmeye çalışılıyor.

Dün akşam itibariyle de Türkiye’de söz adeta tükendi, hukuk devleti çok ağır bir darbe girişimi ile karşı karşıya.

Ve bu darbe girişimi daha bertaraf edilmiş değil!

Hukuken yorum yapılabilecek, siyaseten izah edilebilecek seviyenin çoktan geçildiği bir noktadayız.

Değerli Vatandaşlarımız,

Bu eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluklara cesaret veren iktidarın hukuk devletini devamlı zayıflatan tutumudur.

İktidarın özgül ağırlığı büyük ortağının zaten yıllardır söylediği malum:

‘Kapatın gitsin Anayasa Mahkemesini!’

Adalet Bakanı günlerdir Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan iddialarda bulunmakta ve Anayasa’yı çiğneyerek Yargıtay’a adeta talimat vermekteydi.

Kaldı ki Anayasa’ya yönelik bu darbe girişiminin Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dahilinde, yani kendisi ikna edilerek geliştirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Her ne olduysa olsun, bu darbe girişimi mutlaka sonlandırılmalıdır!

Yürütme gücünü kendine kalkan edinerek takınılan bu küstahça kalkışmanın, hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerini yok sayan, kuvvetler ayrılığını reddeden bu meydan okumanın hesabı mutlaka sorulmalıdır!

Bu nedenle,

Anayasayı ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde kullanan Yargıtay üyeleri derhal istifa etmeli, eğer istifa etmiyorlarsa bu karara imza atan tüm Yargıtay üyeleri görevden el çektirilmeye davet edilmelidir!

Yargıtay’ı bu kararı vermeye cesaretlendiren Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç da görevinden istifa etmelidir.

Sn. Cumhurbaşkanı, Başdanışmanlık sıfatını kullanarak hukuk devletinin temel ilkelerine meydan okuyan yanındaki malum kişiyi de derhal görevden almalı!

‘Milli Yargı’ saçmalığı ile suçu örtbas etmeye ve tiran devlet fantazisine milleti yutturmaya çalışan, eski Sovyet uydu devletlerinde gördüğümüz bu üçüncü dünya reaksiyonerliğine mutlaka hemen dur demeli ve Türkiye’yi anayasasızlaştırma teşebbüsüne kalkışanların tamamı istisnasız bir biçimde yetkilerinden uzaklaştırılmalıdır!

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararının hemen uygulanması sağlanmalıdır.

Bakın, Anayasa Mahkemesini gayri milli ilan ederek düşmanlaştırmaya çalışan ve Yargıtay’ı Anayasa’yı ihlale sürükleyen bu kötülüğün Türkiye’ye verdiği zararı kimse kapatamaz. Hazine ve Maliye Bakanı sabahtan akşama kadar rasyonel zemine dönme çağrısını yenilesin! Derhal hukuk devletine geri dönülmediği, kuvvetler ayrılığı tesis edilmediği, yargı bağımsız olmadığı sürece Türkiye daha fazla yoksullaşacaktır, milletimiz daha fazla fakirleşecektir.

İktidar mensupları artık ortaya bulmaca gibi laflar atmaktan ziyade ahtapot gibi sardığı ve besleyerek kendine benzettiği yargıdan elini çekmelidir. Kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı yeniden tesis edilmezse iflas edeceğiz, gidişat bunu gösteriyor.

Çünkü idama götürülen sadece bireysel haklar ve tümden adalet değil, hukuk devleti yapısının kendisidir.

DEVA Partisi olarak buna müsaade etmeyeceğiz!

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Almanya İle Türkiye Arasında İmzalanan İşgücü Anlaşmasının 62. Yılı Hk. Basın Açıklaması

“Almanya’da Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Çözümü İçin de Türkiye’nin Rasyonel Zemine Dönüşü Şart”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Almanya ile Türkiye Arasında İmzalanan İşgücü Anlaşmasının 62. Yılı” hakkında basın açıklaması yaptı.

“62 yıl önce bugün, 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşması imzalandı. Ülkemizin dış göçü tarihinde en önemli yeri tutan Almanya, Türkiye’den artan göç ve iltica sayıları ile bu özelliğini koruyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin 2022 verilerine göre Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin geldiği ülkeler sıralamasında Türkiye %13 ile birinci sırada yer alıyor. Ayrıca Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin Ekim ayı iltica başvuruları istatistiğinde 9.000 Türk vatandaşının iltica başvurusu ile 2014’ten bu yana ilk kez Türkler, Suriyelileri en çok sığınma talebinde bulunan grup olmaktan çıkardı.” cümleleriyle sözlerine başlayan Yeneroğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

‘Diasporamıza Yönelik Büyük Bir İlgisizlik ve Bilgisizlikle Karşı Karşıyayız’

“Bugün 3,5 milyona yakın Türkiye kökenli vatandaşımız Almanya’da yaşıyor. Türk diasporası her kuşağın kendi deneyimleriyle kendini yeniden üreterek Alman toplumunda eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil topluma kadar farklı alanlarda toplumsal hayatın içerisinde yer alıyorlar. Artık beşinci kuşağa geçtiğimiz bu zaman diliminde ne yazık ki hala kendi diasporamıza yönelik büyük bir ilgisizlik ve bilgisizlikle karşı karşıyayız. Türkiyeli göçmenlerle ilgili sosyolojik verilere, onların yaşam gerçeklerine, meydana gelen toplumsal değişime, sorunlara ve geleceğe bakışları ile birçok bilgiye sahip değiliz.”

‘Aşırı Kimlikçi Popülizm Almanya’da da artıyor’

“Ayrıca dünyada genel olarak yayılan aşırı kimlikçi popülizm Almanya’da da artıyor ve ırkçı hareketler siyasi arenada gün geçtikçe güçleniyor. Bugün Almanya’da ırkçı parti AfD’nin kullandığı dil, diğer partilerde de zemin bulup sahipleniliyor ve çok kültürlü toplum gerçeği meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor.”

‘Türk Diasporasıyla İlgili Anayasal Sorumluluk Yerine Getirilmiyor’

“Türkiye de Türk diasporasını sadece seçim zamanlarında değil, anayasal bir sorumluluk olarak daima gündeminde tutma yükümlülüğünü yerine getirmiyor. 6 milyonluk diasporaya rağmen üniversitelerimiz bünyesinde nitelikli Diaspora Araştırma Merkezleri kurulabilmiş, TBMM’de Göç veya Yurt Dışı Vatandaşlar İhtisas Komisyonu oluşturulabilmiş değil.”

‘Türkiye Kendi Vatandaşlarının Karşılaştığı Hak İhlallerini Ciddiye Alınabilecek Düzeyde Gündeme Getirebilecek Durumda Değil’

“Ayrıca hükümetin yabancı ve İslam düşmanlığı ile ilgili mücadele söylemleri, kullanışlı günübirlik sloganlar ötesine geçemiyor. Türkiye, bizzat iktidarın gün geçtikçe daha fazla derinleştirdiği demokrasi ve hukuk devleti sorunları ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın yerleşik oldukları ülkelerin yetkililerine söz söyleyebilecek, kendi vatandaşlarının karşılaştığı hak ihlallerini ciddiye alınabilecek düzeyde gündeme getirebilecek durumda değil. Yani iktidar içeride aşırı kimlikçi popülizmle demokrasi kültürünü ve hukuk devletini ezdikçe diasporaya faydalı olması bir tarafa, ciddi manada zarar veriyor. Bu sebeple Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için de Türkiye’nin rasyonel zemine, yani demokrasi ve hukuk devletine dönüşü şart!”

‘İktidar Seçim Öncesi Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Vaat Ettiği Sözleri Yerine Getirmeli’

“Bütün bu farkındalıklar doğrultusunda; 1961 yılında Almanya’da emeğiyle tutunmaya çalışan, hayatını ortaya koyan değerli büyüklerimi yeniden anıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, onlara yönelik Türkiye’de de artan ötekileştirici söylemin sona ermesi gerektiğini ve iktidarın seçim öncesi kendilerine vaat ettiği sözlerin yerine getirilmesini ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza daha fazla kulak verilmesini diliyorum.”

Cumhuriyetin 100. Yılı Hk. Basın Açıklaması

“Toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı ‘Herkesin Cumhuriyeti’ ancak gerçek bir demokratik hukuk devletinin varlığı ile mümkün”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Cumhuriyet’in 100. Yılı” hakkında basın açıklaması yaptı.

“Bugün; Anadolu insanının var olma ve bağımsızlık mücadelesi verdiği uzun savaşların ardından kurulan Cumhuriyet’imizin 100. Yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetin ilanı için Anadolu’nun dört bir yanından gelen tüm mebusları saygı ve rahmetle anıyorum” cümleleriyle sözlerine başlayan Yeneroğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

‘Ne yazık ki yüz yılda cumhuriyetin özgürlükçü demokrasi ile taçlandırılması ideali gerçekleştirilemedi’

“29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti; farklı etnik ve kültürel kimlikleri bir arada harmanlamak isteyen bir inançla kurulmuştur. Hiç şüphe yoktur ki Cumhuriyeti kuran Meclisimizin en büyük ideali ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak olmuştur. Geçen 100 yıllık süre zarfında, Cumhuriyetin en temel kazanımlarının üzerine demokrasi bilincinin ve demokratik değerlerin inşa edilememesi ve bir toplumsal mutabakatın oluşturulamaması nedeniyle bugün, hedeflenen muasır medeniyetler seviyesinin çok altında olduğumuzu kabul etmemiz gerekmektedir.

Yüz yıllık cumhuriyet tarihinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü bilincinin yerleşmemesi nedeniyle hukuk ve toplum her zaman devletin vesayetinde olmuş, ne yazık ki yüz yılda demokrasi ile cumhuriyet iç içe geçememiş yani cumhuriyet hürriyetçi demokrasi ile taçlandırılması ideali gerçekleştirilememiştir.”

‘Devletin beka ve kalkınması, hukuk devleti olabilmekten ve gerçek bir demokratik düzeni inşa edebilmekten geçer’

“Devleti yönetenlerin koyduğu kurallar, vatandaşlarının üstünde bir baskı aracı hatta çoğu zaman bir sopa olarak kullanmış, temel hak ve hürriyetlerin kullanımı kendi insafına bağlanmış ve ihtiyaç duyulan her “zor” zamanda askeri müdahaleler, sıkıyönetim ve OHAL gibi uygulamalarla yahut da siyasi partilerin kapatılması yoluyla demokratik siyasal hayata müdahale etme hakkını kendinde görmüştür. On yıllar boyunca askeri vesayet altında yönetilen ülkemiz askeri vesayeti aştığı andan itibaren de maalesef yeşeren demokrasi ümitlerinin heba edilmesi yüzünden başka bir vesayetin etkisi altına girmiştir. Değişen sadece güç temerküzü ve otoriter yönetimin el değiştirmesi olmuştur.

90’larda işlenen faili meçhul cinayetlerde ve zorla kaçırmalarda, 28 Şubat’ta başörtüsü meselesinde ve benzer şekilde 2016’da hain darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal döneminde devletin bekası gerekçesiyle temel hak ve özgürlükler ezilmiş ve hukuksuzluk sıradanlaşmıştır. Tüm bu dönemlerde de ekonomik bakımdan da başarılı olamamış, başarısızlığının sonucunda daha çok baskı ve fakirlik üretmiştir. Oysa devletin bekası ve kalkınması, hukuk devleti olabilmekten ve gerçek bir demokratik düzeni inşa edebilmekten geçmektedir.”

Yargının bağımsız olmadığı, mahkemelerin sürekli baskı altında çalıştığı ve yargı kararlarına yöneticiler tarafından saygı duyulmadığı bir ülkede hukuk devletinden de demokratik bir cumhuriyetten de bahsedilemeyeceği ifadelerini kullanan Yeneroğlu, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

‘Hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını tesis etmek, demokratik cumhuriyetin en temel vazifelerinden’

“Özgür bireylerin olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Bu nedenle, demokratik cumhuriyet bireyin özgürlüğü üzerine inşa edilir. Bireylerin özgür olabilmesi için ise devletin vatandaşlarının görüşleri ve inançları karşısında tarafsız olması gerekir. İfade özgürlüğü, düşünceler karşısında devletin tarafsızlığını temin ederken laiklik de inançlar karşısında tarafsızlığı güvence altına alır.

Öte yandan farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, hoşgörüyü merkeze alan çoğulcu anlayış olmadan demokrasi kültürünün gelişmesi de mümkün değildir. Diğer taraftan hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını tesis etmek, demokratik bir cumhuriyetin en temel vazifelerinden biridir.

Unutulmamalıdır ki hukukun üstünlüğünü esas alan bir devlette, hiç kimse hukukun üstünde değil, herkes hukuka tabidir. Herkesin kendini birinci sınıf hissettiği, güçlünün zayıfı ezemediği, haklı olanın karşısındaki kim olursa olsun hakkını alabildiği, toplumun barış ve huzur içinde yaşadığı ‘Herkesin Cumhuriyeti’ ancak gerçek bir demokratik hukuk devletinin varlığı ile mümkündür.”

‘En büyük sorumluluğumuz, Cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırıldığı bir toplumsal düzeni ve yönetim sistemini gelecek nesillere aktarmak’

“Bugün, Cumhuriyet’in 100. yılında millet olarak en büyük sorumluluğumuz, Cumhuriyetin demokrasi ile taçlandırıldığı bir toplumsal düzenin ve yönetim sisteminin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Eşit vatandaşlık anlayışıyla her bir vatandaşımızın eşit haklara sahip olmasını sağlamak, “öteki” yaftasına izin vermemek, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmadan birlikte yaşamı mümkün kılmak, ortak sorumluluğumuzdur.

Demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin, özgür basının ve güçlü bireylerle birlikte güçlü bir sivil toplumun Cumhuriyetin değerleri olarak kabul edildiği ve yaşandığı bir Türkiye umuduyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun.”