15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen menfur darbe teşebbüsü sonrasında, 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3. maddesindeki “ (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir.” yolundaki hükümler uyarınca, kitlesel ve münferit tasarruflarla çok sayıda hâkim ve savcı ile yüksek yargı mensubu hakkında meslekten çıkarılmalarına dair kararlar verilmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkında hazırladığı 19 Ekim 2021 tarihli İlerleme Raporuna göre, darbe teşebbüsünden sonra 3.968 hâkim ve savcı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ya da iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmıştır. Yine anılan Rapora göre, raporun hazırlandığı dönem itibariyle, haklarında beraat ya da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği halde göreve döndürülen hâkim ya da savcı bulunmamaktadır.

Öte yandan, son zamanlarda, benzer durumdaki 150-200 civarında hâkim ve savcının, açtıkları iptal davaları sonucunda haklarında Danıştay’ın verdiği iptal kararları doğrultusunda görevlerine iade edildiklerine dair bilgiler alınmıştır.

Bu çerçevede;

  1. 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ya da iltisaklı oldukları gerekçesiyle, yüksek yargı mensupları da dahil olmak üzere, toplam kaç hâkim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir?
  2. Haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yürütülen hâkim ve savcı ile yüksek yargı mensupları ile ilgili olarak; bugüne kadar verilen, kovuşturmaya yer olmadığı, beraat (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2-a,b,c,d,e bentlerindeki hallere göre ayrı ayrı olarak) ceza verilmesine yer olmadığı (5271 sayılı Kanunun 223/4-a,b,c,d bentlerindeki hallere göre ayrı ayrı olarak), mahkûmiyet, durma, düşme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına ilişkin sayısal ve olgusal (kısaca maddi ve hukuki olarak) veriler nelerdir? Bu kararların kesinleşmesine ve infaz ettirilmelerine ilişkin sayısal veriler nelerdir?
  3. Gerek yargı kararı ile gerekse idari değerlendirme üzerine, bugüne kadar, kaç yargı mensubu göreve iade edilmiştir?
  4. Haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığı ya da beraat kararı kesinleştiği halde göreve iade edilmeyen yargı mensuplarının olduğu bilinmektedir. Bu durumdaki kişilere ilişkin sayısal veriler nelerdir?
Connect with Me: