OHAL KHK’ları ve OHAL sona erdikten sonra 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35. maddesi uyarınca; “(…) terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen (…)” kamu görevlileri
kamu görevinden ihraç edilmişlerdir.

Kamu görevinden çıkarılanlar, bu kararlar aleyhine idari yargıya başvurmaktadır. Bu müracaatları neticesinde yargı organlarınca haklı bulunarak göreve iadesine karar verilenlerden özellikle İçişleri Bakanlığı personeli olanlarının, İçişleri Bakanlığı’nca yargı kararlarının hilafına görevlerine iade edilmedikleri iddia edilmekte ve bu yöndeki şikâyetler tarafımıza da ulaşmaktadır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesi; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre
idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” hükmünü âmirdir. Ayrıca
Anayasamızın 9. maddesi uyarınca mahkemeler Türk Milleti adına karar verir.

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınızca gerek 375 sayılı KHK kapsamında gerekse OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarma kararları hakkında idari yargı tarafından verilen iptal veya yürütmenin durdurulması
kararlarından 30 günlük yasal süre içerisinde uygulanmayan kararlar mevcut mudur? Mevcut ise yasal süre içerisinde uygulanmamış kaç adet idari yargı kararı vardır?

2- Yasal süresi içerisinde uygulanmayan idari yargı kararları mevcut ise Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin kararlarını uygulamamaya dair oluşturulan kurum teamülü nasıl oluşmuştur?

3- İçişleri Bakanı olarak, idari yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik yazılı veya şifahi bir talimat veya izin verdiniz mi? Verdiyseniz bunun yasal dayanağı nedir?

Connect with Me: