Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabulünün 67. yıldönümüdür. Bu Beyanname, insanların; özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğdukları, akıl ve vicdanla donatılmış olmaları nedeniyle değer taşıdıkları, bu nedenle eşit muamele görmeleri gerektiği düşüncesine dayanır.

Beyannamenin giriş kısmında; tüm insanların doğuştan getirmiş olduğu insanlık onuru ve temel hak ve hürriyetlerin tanınmasının tüm dünyada hürriyetin, adaletin ve barışın temeli olduğu vurgulanır. Yine giriş kısmında, insanlık topluluğunun bütün fertleriyle bu Beyannameyi dikkate alması ve gerekli tüm tedbirleri alıp sayılan hak ve özgürlüklerin fiilen tanınmasını ve uygulanmasını sağlaması hedeflenerek Beyannamede sayılan hak ve hürriyetler tüm insanlık için ulaşılacak ortak bir ideal olarak tanımlanır.
Söz konusu hedef doğrultusunda 10 Aralık gününün, Beyannamenin kabulünden 2 yıl sonra tüm dünyada “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Böylece bugün tüm dünyada; insanlığın ulaşmak istediği ortak idealin bir kez daha hatırlandığı, mevcut uygulamalarımızın bir kez daha gözden geçirildiği ve ulaşılmak istenenler doğrultusunda önümüze yeni hedefler koyduğumuz bir güne dönüşmektedir.

26. Yasama Döneminde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tüm üyeleriyle, Beyannamede sözü edilen hak ve hürriyetlerin tamamını bir kez daha benimseyerek bu maddeleri tüm çalışmalarında ilke edinecektir. Komisyonumuz Kanunun ve TBMM İçtüzüğü’nün verdiği yetki ve görevlerini, ülkemizde ve dünyada insan hak ve hürriyetlerini istenen ortak ideale ulaştırma gayesiyle yerine getirecektir.
Komisyonumuz nerede olursa olsun ve kimden gelirse gelsin yaşanan hak ihlallerinin sadece ihlalin muhataplarını mağdur etmediğinin, bu ihlallerin uzun vadede tüm insanlığın zararına bir gelecek doğurduğunun bilincindedir. Nitekim Beyannamenin ortaya çıkış amacı da daha evvel 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan topyekûn dehşetin bir daha yaşanmamasıdır. Bu bakımdan hak ve hürriyetler herkes için eşittir. Bu hak ve hürriyetlerin yoksunluğundan ise her fert sorumludur.

Doğuştan, evrensel, devredilemez ve vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlerimizin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda her ülkenin, her topluluğun ve her bireyin çaba göstermekten vazgeçmemesi gerekir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak geçmişte de olduğu gibi bu bilinçle çalışmalarımıza başlayacağımızı bildirir, tüm insanlık âleminin İnsan Hakları Gününü kutlarız.
Saygılarımızla.

DOSYA: 10 Aralık bildirgesi

Connect with Me: