‘Devletin ihmalleriyle bir kadının daha katilinin insafına terk edilmesine tahammülümüz yok’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin kadın cinayeti sebebiyle devletin sorumluluğuna hükmettiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, bu kararın kadına şiddet alanında, kamu görevlilerinin sorumluluğunun açıkça tespit edildiği ilk Anayasa Mahkemesi kararı olması nedeniyle ayrıca önem taşıdığını ifade etti.

‘Devlet; kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti önlemek, kovuşturmak ve önlemekle mükelleftir’

“Korunma talebinde bulunan kadınların çağrılarına azami titizlikle karşılık vermek ve kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak ve bu hususlarda politika ve tedbirler tasarlamak devletin görevidir. Bu hususta kamu makamları, savcılıklar, kolluk güçleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) tarafından kadına karşı şiddet mağdurlarının korunması ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin pratik ve etkili bir biçimde alınmasını şarttır. Aksi durumda ülkemizde giderek artan kadın cinayetlerinin engellenemeyeceği açıktır.”

‘Kamu görevlilerinin sorumluluğunun açıkça tespit edildiği ilk Anayasa Mahkemesi kararı’

“2 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararında, kamu görevlilerinin ihmali ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmamasından dolayı eski eşi tarafından öldürülen kadının yaşam hakkının ve yaşam hakkı bakımından etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiği hükme bağlanmıştır. Bu karar, kadına şiddet alanında, kamu görevlilerinin sorumluluğunun açıkça tespit edildiği ilk Anayasa Mahkemesi kararı olması nedeniyle ayrıca önem taşımaktadır.”

‘Karara konu olay, bir kadının öldürülmesine giren sürecin göz göre göre gerçekleştiğini gösteriyor’

“Karara konu olayda, maktul kadının öldürülmeden önce yaptığı şikâyetlerin etkin ve olayın gerektirdiği hızda gereğinin yerine getirilmemesi, maktulün eski eşi hakkında aldığı önleyici tedbir kararlarının eski eşi tarafından ihlal edilmesine rağmen kararın cebren uygulanmaması hatta bu önleme kararlarının faile tebliğ edilip edilmediğinin dahi belli olmaması ve alınan kararların ŞÖNİM’e bildirilmesine rağmen kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli takibin yapılmaması ne yazık ki bir kadının öldürülmesine giren sürecin göz göre göre gerçekleştiğini göstermektedir.”

‘Mevzuatın fiilen uygulanmasını temin etmek gerekir’

“Kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için mevzuatta düzenlemeler yapılması ve bürokratik sistemin kurulması yeterli değildir. Aynı zamanda bu mevzuatın fiilen uygulanmasını temin etmek gerekir. Kadına karşı şiddet ve cinayetleri önlemek ve bunları yakından takip etmekle görevli kamu görevlilerinin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri sağlanmalıdır. İhmal ve kusurları halinde ise haklarında idari ve cezai müeyyideler uygulanmalıdır.”

‘AYM’nin hak ihlali gerekçelerinin gereğini yerine getirmek devletin asli görevidir’

“Kadına karşı şiddetin önlenmesinde koruyucu tedbirlerin uygulanması ve ŞÖNİM’in etkinliğinin artırılması konusunda Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali gerekçelerinin gereğini yerine getirmek devletin asli bir görevidir. Bir kadının daha devletin ihmalleri nedeniyle katilinin insafına terk edilmesine tahammülümüz yoktur. DEVA Partisi olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bu kararların verilmesine neden olacak durumların önüne geçeceğimizi, kadına karşı şiddetin son bulması için gerekli somut adımları atacağımızı ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağımızı kamuoyunu duyururuz.”

Connect with Me: