14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim
Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu
beyannamede yer alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat dile getirdiği vaatlerden bir tanesi
“Geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini
tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının
30 güne düşürüleceği” şeklindedir.


Verilen vaadin neden gerçekleştirilmediğine ve çalışmaların durumuna ilişkin olarak verdiğim
14.06.2023 tarihli 7/299 esas numaralı ve 13.11.2023 tarihli 7/6296 esas numaralı iki adet soru
önergesine süresi geçtikten sonra, 27.03.2024 tarihinde tarafınızca verilen cevapta konuya ilişkin
değişikliklerin 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük
Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair 7999 Sayılı Karar ve 31.12.2023 tarihli 32416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8) ile gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Söz konusu cevapta ayrıca,
bahsi geçen değişiklikler ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli
vatandaşlarımız ve ülkemizde oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen sürelerin
tamamlanmasından önceki 3 ay içinde taşıt sahibince yapılacak başvuru ile yurt dışına çıkış
yapılmasına gerek olmaksızın bu sürelerin yeniden verileceği belirtilmiştir. Bu haktan yararlanarak
taşıtlarını aralıksız 4 yıl Türkiye’de bulunduran yurt dışından emekli vatandaşların taşıtlarıyla
birlikte en az 185 gün yurt dışında bulunmaları halinde ise yeniden 4 yıllık süreyle taşıt
getirebilecekleri ifade edilmektedir.


Oysa yukarıda bahsedildiği üzere 2023 seçim beyannamesinde verilen vaat “Geçici ithalat
kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar
Türkiye’ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.”
şeklindedir. Dolayısıyla araçların Türkiye’de kalış sürelerinin uzatılması hakkında değişiklik
yapılmış olsa da bu değişiklik sadece emeklileri kapsamakta olup geçici ithalat kapsamında araç
getirebilecek diğer vatandaşlarımız için yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaadinin
yerine getirilmediği aşikardır.


Konu ile ilgili olarak geçmişte verdiğim soru önergelerinde de verilen vaadin durumu ve
çalışmaların ayrıntısı sorulmasına rağmen Bakanlığınızca verilen yanıtta, vaatteki şekliyle geçici
ithalat kapsamındaki araçların yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi hakkındaki
çalışmalara ilişkin herhangi bir cevap yer almamaktadır.

Bu bağlamda,

 1. Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımıza seçim döneminde verdiği
  geçici ithalat kapsamındaki araçların yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaadi
  neden yerine getirilmemiştir?
 2. Bahsi geçen vaat ne zaman yerine getirilecektir? Vaadin gerçekleştirilebilmesi için
  Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?
 3. İlgili çalışmalar varsa bunun için belirlenmiş takvim kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
 4. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza
  seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?
 5. Anayasamız soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesini öngörmektedir. Bu kadar
  açık bir konuda 14.06.2023 ve 13.11.2023 tarihli iki soru önergeme üzerinden 6 ay geçtikten
  sonra cevap vermeyi anayasal sorumluluk ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?
Connect with Me: