Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emekli olanların sosyal sigorta kapsamına girmeden çalışabilmeleri TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile gündeme gelmiştir.

Bilindiği üzere 3201 Sayılı Kanun çerçevesinde “Yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emeklilik” hakkından yararlananların, yurtdışında çalışmaları halinde Türkiye’den aldıkları emekli maaşları kesilmektedir. Türkiye’de çalışmalarında herhangi bir beis olmayan emekli vatandaşlarımızın, yurtdışında çalışmaları konusunda engeller bulunmaktadır.

SGK, 2010 yılında yayımlamış olduğu (03.09.2010 tarih ve 2010/103 sayılı) Genelgede kısmi çalışmayı sigortalı çalışmadan saymamış ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza emekli maaşları kesilmeden sosyal sigorta kapsamına girmeyen işlerde çalışma imkânı tanımıştır. Ancak 2012 yılında yayımladığı (28.06.2012 tarih ve 2012/24 sayılı) Genelge ile yurtdışından borçlanarak emekli olanlar için “Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle ya da borçlanmaları yurtdışında geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlardan, yeniden yurtdışında kısa süreli çalışmaya başladıklarının çalıştıkları sırada ya da daha sonra tespit edilmesi halinde bunların aylıkları, kısa süreli çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir.” ifadesiyle daha önce tanımış olduğu bu imkanı ortadan kaldırmıştır.

“Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile konu tekrar meclis gündemine girmiştir. Kanun teklifinin 3. Maddesi ile 3201 Sayılı Kanunun 6 ‘ncı maddesine “Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.” fıkrasının eklenmesi 05.06.2020 tarihinde teklif edilmiştir.

İstanbul Milletvekili olarak çözümü noktasında yoğun çaba göstermiş olduğum ve daha öncesinde konuyla ilgili farklı tarihlerde defalarca basın açıklaması yaptığım bu konuda her zaman mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyorum. Vatandaşlarımızın yararına olacak her düzenlemeyi olumlu karşılarken, mağduriyet oluşturan bu problemin, 2010 tarihli genelgenin tekrar gündeme alınması suretiyle, kanun değişikliğine gerek olmaksızın ivedilikle çözüme kavuşması mümkünken, çözümün dolaylı yoldan yapılmasını ve ertelenmesini doğru bulmadığımızı bildiriyor ve konu hakkındaki gelişmelerin ve diğer problemlerin çözülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi tekrar ediyorum.

Yıllardır verilen söz ve ertelenen hak göz önüne alındığında, yurt dışındaki emekli vatandaşlarımız ciddi mağduriyetlere uğratılmıştır. Yurtdışında borçlanarak emekli olan vatandaşlarımızın emeklilik sonrası çalışmalarında uygulanan hükümler açısından anavatandaki vatandaşlarımızla aralarındaki farklar şikayetlere sebep olmaktadır. Bu şikayetlerin de ciddiye alınarak adaletsizliklerin giderilmesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması doğrultusunda düzenlemeler çalışılmalıdır.

Connect with Me: