Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üstün tıbbi nitelikleriyle özellikli, seçkin bir kamu hastanesidir. Tüm branşlarda faaliyet gösteren, tam teşekküllü bir hastane olarak ve yetkin bazı servisleri sayesinde Türkiye’nin her yerinden hasta kabul etmektedir. Sağlık alanında kendi ekolünü ve kültürünü yaratmış, buradan binlerce uzman hekim, ebe, hemşire, sağlık teknisyeni ve personeli yetişmiştir. 36.525 metrekarelik arazisinin mülkiyetinin Temmuz 2018 tarihinde Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na devredilmesi ve deprem riskine karşı yapının dayanıksız olması gerekçe gösterilerek hastanenin yıktırılması sürecinin başlatılması bu hastaneden nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti alan bölge sakinlerini endişeye sevk etmiştir.

Bu bağlamda;

1- Bölünerek iki farklı lokasyona taşınan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yerinde, yeniden kamu hastanesi olarak inşa edilecek midir? Yeniden inşa işlemleri için nasıl bir takvim öngörülmektedir, ne kadar zamanda tamamlanması planlanmaktadır? Planlama yapılırken bölge halkının mağduriyetini asgariye indirecek önlemler düşünülmüş müdür?

2- 36.525 metrekarelik arazide yapılması planlanan projeye ilişkin bölge halkına bilgi verilip görüşlerine başvurulacak mıdır?

3- Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin kapatılması halinde her bir dakikanın büyük önem taşıdığı acil durumlarda, insanların oldukça uzak bölgelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalacak olması ve İstanbul trafiğinin insafına bırakılacak olmasının yaratacağı riskler dikkate alınmış mıdır?

4- 1960 yılından bu yana Hazine’nin mülkiyetinde olan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi ve arazisi, hastanenin yapım tarihiyle uyuşmayan, tarihi, mimari ve mülkiyet hakkı açısından hiçbir illiyet bağı belirlenemeyen mazbut Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na neden devredilmiştir?

5- Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin bulunduğu 36.525 metrekarelik arsanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği nazım imar planında “sağlık alanı” olarak öngörüldüğü ve bu arsanın da Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na devredildiği dikkate alındığında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin yerine özel bir hastane mi yapılacaktır?

6- Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin yerine aynı mahiyette bir başka kamu hastanesi yapılmaması halinde bölge insanının sağlık hizmetlerine kolay erişim imkanının ortadan kalkması ve en az iki toplu taşıma aracıyla yeni hastanelere ulaşabilir olması durumunda Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 3. maddesindeki kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması ilkesi ihlal edilmiş olmayacak mıdır?

Connect with Me: